IMG_5665วันนี้ต้องออกแบบกล่อง macaron ขนมฝรั่งเศส เรายังไม่เคยกินเลยเย็นนี้ว่าจะชวนสามีไปซื้อกินที่ดาราเทวี อยากลองจับดูว่าขนมนั้นจะนิ่ม หรือแข็งขนาดไหน ถ้าสเก็ตแบบออกมาได้จะเอาโพสต์อัพเดทให้ดูกันค่ะ

Packaged Design Dog Food Box

Packaged Design Dog Food Box

Chicken Stick Flavour

Design themes:  Love Earth,   Summer,    Blossom,   Winter Cerebration

ได้รับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข 4 กล่อง งานนี้ติดต่อกันทางอีเมล ทางเจ้าของสินค้าเป็นผลงานที่เคยออกแบบมา เค้าชอบเลยสนที่จะให้เราออกแบบงานชิ้นนี้

“งานเป็นลักษณะที่น้องสุนัขพูดกับเราให้ช่วยรักโลกให้มากขึ้น  ให้มีคาแรกเตอร์น้องหมาหนึ่งตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทน JerHigh พูดให้ลูกค้าเราช่วยซื้อสินค้าที่ช่วยลดขยะ เพื่อที่ทุกๆดีไซน์ก็จะสามารถ เชื่อมโยงถึงกันได้ค่ะ”

คงจะผลิตออกจริงภายในปีนี้ค่ะ

นักออกแบบกราฟิกที่ดี

4 ขั้นตอนการทำงานของนักออกแบบกราฟิกที่ดี

จาก http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=4036
1. Discover : ค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มความเป็นไปได้ นัก ออกแบบจะเริ่มต้นหาแรงบันดาลใจจากข้อมูลเบื้องต้นใน brief รวมทั้งศึกษาตลาดการแข่งขัน สังเกตแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ศึกษากรณีอ้างอิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงการตลาด สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อพัฒนาแนวคิดในขั้นต่อไป

2. Define : ประมวลผลและพัฒนาแผนการทำงาน
ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองความคิด หาคำตอบในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า รวมถึงวางแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งทำความเข้าใจในแผนงานกับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับตรงกัน เช่น แนวคิดและแนวทางการออกแบบ (Mood & Tone) การบริหารจัดการเรื่องเวลา ทรัพยากรและการดำเนินงาน

3. Develop : พัฒนางานออกแบบ
นักออกแบบกราฟิกเริ่มลงมือทำงานเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับโจทย์ของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้
– เสนอแนวคิดต่างๆ ในการออกแบบ เช่น Mood, Tone, Format, Techniques
– เริ่มต้นออกแบบ เช่น การจัดหน้า Layout, การเลือกภาพ ตกแต่งภาพ จัดวางภาพ การเลือกและจัดวางตัวอักษร
– นำเสนอตัวอย่างเสมือนจริง (หรือ Mock-up) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
– เตรียมทำอาร์ตเวิร์ค (Artwork) สำหรับใช้ในกระบวนการพิมพ์
– ตรวจแบบและส่งมอบอาร์ตเวิร์ค เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิมพ์และผลิตต่อไป

4. Deliver : ผลิตงานออกแบบ
นำงานออกแบบที่พัฒนาขึ้นแล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์และผลิตจริง นักออกแบบต้องช่วยตรวจสอบคุณภาพความถูกต้อง ประสานงานให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น และส่งมอบงานให้กับลูกค้า เช่น ช่วยดูแลการเลือกกระดาษพิมพ์ ดูความถูกต้องของสีหมึกพิมพ์ รวมไปถึงดูแลเรื่องสถานที่ส่งของด้วย

เครดิตข้อมูล : กรมส่งเสริมการส่งออก

เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

คู่มือฉบับย่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เมื่อคุณต้องการใช้งานนักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=4036 (ข้อมูลจากที่นี้นะคะ)เห็นว่ามีประโยชน์ทั้งคนจ้างและคนออกแบบ

ประโยชน์ของการใช้งานนักออกแบบกราฟิก สามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้
1. ช่วยวางกรอบและเงื่อนไขของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร นักออกแบบกราฟิกจะพิจารณาเลือกวิธีการสื่อสารและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารทั้งหมดดำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ช่วยส่งเสริมการขายและการตลาด งานออกแบบกราฟิกที่ดีช่วยสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้กับองค์กร สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคได้ โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ การออกแบบเว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์ สั่งพิมพ์โฆษณา ฯลฯ

3. มีส่วนช่วยในการตัดสินใจหรือให้ความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการ ในกรณีที่โครงงานมีทิศทางหรือแนวปฏิบัติที่หลากหลายและไม่สามารถหาข้อสรุป ได้โดยง่าย

ขั้นตอนในการคัดเลือกและว่าจ้างนักออกแบบกราฟิก
1. ค้นหารายชื่อนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบ พร้อมทั้งศึกษาลักษณะการให้บริการเบื้องต้น อาจ เริ่มต้นจากที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมนักออกแบบ หรือถามจากผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการประเภทดังกล่าวมาก่อน

2. เตรียมข้อมูลความต้องการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานให้พร้อม เพื่อเป็นโจทย์ตั้งต้นให้กับนักออกแบบ

3. เชิญนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบที่สนใจเข้ามาแนะนำตัว โดยให้คำนึงถึงผลงานและประสบการณ์เป็นสำคัญ (อาจรวมถึงขนาด ศักยภาพ และความพร้อมในการทำงานด้วย)

4. นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และให้กรอบการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนแก่นักออกแบบ โดยข้อมูลที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบควรทำความเข้าใจร่วมกัน ณ จุดนี้คือ
รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
– วิสัยทัศน์และขนาดของธุรกิจ
– คู่แข่งที่ชัดเจนทั้งทางตรงและทางอ้อม
– สาเหตุที่ธุรกิจต้องการความช่วยเหลือจากงานออกแบบ
– สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการใช้นักออกแบบ
– แรงบันดาลใจอื่นๆ
5. จากนั้นจึงแจกแจงรายละเอียดโครงงานให้กับนักออกแบบ (ฺหรือที่เรียกว่า Brief)

การให้ Brief เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะนักออกแบบจำเป็นต้องใช้ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ใน Brief นี้เพื่อวางแผนและกลยุทธ์ในการทำงาน หาก Brief มีข้อผิดพลาดหรือขาดความชัดเจนแล้ว โอกาสที่ผลงานออกแบบจะออกมาดีตามคาดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

Brief ที่ดีควรมีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้
– ประวัติ ที่มา และลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยคร่าว
– ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
– เงื่อนไข ขอบเขต รวมถึงข้อจำกัดในการออกแบบ
– แนวคิดเบื้องต้นที่ต้องการจากงานออกแบบ
– เงื่อนไขหรือขอบเขตในลิขสิทธิ์ของงานออกแบบ
– รายละเอียดในการส่งมอบงาน
– งบประมาณ

6. เชิญนักออกแบบเข้ามานำเสนอโครงงานออกแบบ (ที่เรียกว่า Design Proposal)

7. พิจารณาเอกสารการนำเสนอโครงงานอย่างเป็นธรรม และคัดเลือกนักออกแบบโดยยึดกรอบการพิจารณาที่เคยให้ไว้

8. ทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อตกลง เงื่อนไขการทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ กับนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบที่เลือกใช้

9. ทำสัญญาจ้างงาน

การคิดค่าบริการในงานออกแบบกราฟิก
อัตราค่าบริการสำหรับงานออกแบบ กราฟิกนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ของนักออกแบบ ความยากง่าย และคุณค่าของงาน ฯลฯ โดยการประเมินราคาส่วนมากจะคำนวณจากองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่
1. ค่าออกแบบ ซึ่งประเมินจากขั้นตอนการทำงาน รายละเอียด และความยากง่ายของตัวงานเป็นหลัก การประเมินราคาในส่วนนี้ทางนักออกแบบอาจนำเสนอเป็นราคาเดียวเพื่อความสะดวก หรือบางแห่งอาจทำราคาแยกให้เห็นเป็นขั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ระบบการจัดการของฝ่ายผู้ว่าจ้างและนักออกแบบด้วย

2. ค่าดูแลการผลิต ในบางกรณีนักออกแบบสามารถคิดค่าดูแลการผลิตเพิ่มเติมจากค่าออกแบบได้ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการผลิตระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบงานพิมพ์นั้น เป็นเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญและมีรายเอียดที่ซับซ้อน นักออกแบบกราฟิกส่วนมากจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตหรือโรง พิมพ์ เพื่อให้ทำการผลิตได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องเข้าไปดูแลงานผลิตที่บางครั้งอาจใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ และอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นด้วย

3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร ค่าที่พัก ค่าตรวจพิสูจน์อักษร (ถ้ามี)

4.ค่าลิขสิทธิ์ในงานออกแบบ (Loyalty Fee) นักออกแบบหรือบริษัทออกแบบบางแห่ง อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมเป็นเปอร์เซนต์จากสิทธิหรือปริมาณการใช้งานออกแบ บนั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิต เงื่อนไข ประเภท และข้อตกลงอันเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

เครดิตข้อมูล : กรมส่งเสริมการส่งออก

Package Design Dinkingwater

Wanalamun

 

ออกแบบ สลากติดขวดน้ำดื่มให้ร้าน หวานละมุน  น้ำดื่มหวานละมุน ชื่อน่าดื่มมาก

ร้านนี้เป็นร้านขนม น้ำชาสไตล์ฝรั่งเศสกำลังจัเปิดให้บริการที่เชียงใหม่เร็วๆนี้

รับรองว่าเบเกอรี่อร่อย เจ้าของร้านเค้าละมุนละไมในการทำ

ออกแบบ Package Design ให้ theearthshop co th เป็นชุดเครื่องสำอางทับทิมกับแอปเปิ้ล…

ออกแบบ Package Design ให้ theearthshop co th เป็นชุดเครื่องสำอางทับทิมกับแอปเปิ้ล…

ออกแบบ Package Design ให้ theearthshop.co.th เป็นชุดเครื่องสำอางทับทิมกับแอปเปิ้ล

ทำออกมาแล้วสวยดีน่ารัก ตอนนี้พี่จิ๋มเจ้าของกำลังผลิต

ใครสนใจจ้างเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้นะคะ เมลมาก็ได้ที่ janejira@gomew.com